Przestrzeganie niniejszego regulaminu służy zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszym Gościom. Będziemy wdzięczni za jego przestrzeganie i współpracę.

 • Apartament i domek wynajmowane są na doby hotelowe. Doba rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 11:00 dnia następnego (w szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny).
 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00.
 • Ze względów bezpieczeństwa w obiektach obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia (świeczek, kadzidełek, itp.) Kategorycznie zabrania się również palenia papierosów.
 • Grillowanie może odbywać się wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach, a po zakończeniu należy wygasić palenisko – kategorycznie zabrania się rozpalania grilla na tarasie domku lub blisko niego.
 • Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, a powstałe z jego winy.
 • Właściciel obiektów nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy i innych wartościowych rzeczy przez gościa podczas pobytu.
 • Goście proszeni są o segregację śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na posesji.
 • Opuszczając apartament lub domek należy zamknąć okna i drzwi oraz wyłączyć urządzenia elektryczne.
 • Nie akceptujemy zwierząt.
 • Za dewastację domku lub apartamentu, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) wynajmujący będą obciążani dodatkowymi opłatami.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.